رای شماره 65 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/98/760 شماره دادنامه: 9909970906010065 تاریخ: 31/2/99

شاکی: آقای رضا علی خانی فرزند علی

طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری محلات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 و 3 تعرفه شماره 12 عوارض سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری محلات به خواسته ابطال تبصره 2 و 3 تعرفه شماره 12 عوارض سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

12- عنوان: عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که براساس طرحهای توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی) و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 ایجاد می‌گردد.

تبصره 2: ایجاد و یا تغییر هر گونه کاربری بر روی اراضی واقع در حریم شهر و یا ورود محدوده شهری پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح، عوارض ارزش افزوده برابر 50% ارزش افزوده ایجاد شده طبق نظریه هیات کارشناسی عمل خواهد شد.

تبصره 3: عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری کلیه کاربری ها به کاربری تجاری- خدماتی 20 درصد عوارض پذیره تجاری هر مترمربع عرصه، محاسبه و وصول می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض از این حیث که مواردی را علاوه بر مصوبات کمیسیون ماده پنج مشمول دانسته و اخذ عوارض ورود به محدوده و اخذ عوارض مضاعف از املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که مغایر با آرای 1837- 1836- 6/11/97 و بند 4 و 9 دادنامه 1847- 20/9/97 و 1447- 24/12/95 و 438- 437- 25/6/86 می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری محلات به موجب لایحه شماره 3552/01/02/98 مورخ 15/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوب موضوع شکایت در راستای بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل ماده 76 قانون موسوم به شوراها و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد دادنامه های شماره 1585- 24/7/97 و 1309- 9/5/97 در راستای تایید این مصوبه می‌باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تبصره 2 و 3 تعرفه شماره 12 سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر محلات تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری جدید که بر اساس طرح های توسعه شهری و یا پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 ایجاد می‌گردد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع