مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجدیدنظر در میزان مجازات و اعمال تخفیف آن، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.س. به اتهام آدم‌ربایی تحت پیگرد قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 1391/07/10 شعبه --- دادگاه کیفری استان...، به تحمل هشت‌سال حبس تعزیری محکوم و رای صادره به موجب دادنامه شماره --- - 1391/12/16 شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور قطعیت یافته‌است. محکومٌ‌علیه با ارسال لایحه به دادسرای عمومی و انقلاب... و با اعلام رضایت شاکی خصوصی، تقاضای تخفیف مجازات خود و اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده‌است. معاون محترم دادستان، تقاضای نام‌برده را جهت هرگونه اتخاذ تصمیم نزد دادیار محترم شعبه --- اجرای احکام ارسال و دادیار مزبور، پرونده را به این شعبه ارسال نموده‌است که به شرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از اینکه دادیار محترم شعبه --- اجرای احکام دادسرای...، دستور کتبی خود خطاب به دفتر را، از‌طرف امضا نموده که فاقد وجاهت قانونی است، با توجه به این که براساس ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تجدیدنظر در میزان مجازات و اعمال تخفیف آن، به عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی گذارده شده و دیوان‌عالی‌کشور، دادگاه به شمار نمی‌آید و ماده مزبور منصرف از دیوان است، بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی‌کشور نیست. مقرر است پرونده جهت اقدام لازم قانونی اعاده شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

منبع
برچسب‌ها