تعارض بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/04
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

تعارض بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

آیا بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تعارض وجود دارد؟ در صورت وجود تعارض راه حل رفع تعارض چیست؟

نظر هیئت عالی

با هدف جمع بین ماده 42 و تبصره ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری باید مصادیق ماده 42 را ناظر به افراد غیر متهم دانست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید اعضاء هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری شامل افراد نابالغ غیر متهم (اطفال بزه دیده، مطلع و شاهد) می‌باشد؛ درحالی که تبصره های ماده 285 از قانون مرقوم ناظر به طفل یا نوجوان متهم به ارتکاب جرم است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات اولیه در راستای کشف جرم، حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم از وظایف ذاتی دادستان و دادسرا می‌باشد که این امر طبق ماده 28 و 31 قانون آیین دادرسی کیفری در حدود قانون قابل تفویض به ضابطین دادگستری می‌باشد؛ بنابراین مفاد مقررات ماده 31 و 42 ناظر بر این موضوع است و صرفاً بازجویی و تحقیقات اولیه را شامل می‌شود.

منبع
برچسب‌ها