مطالبه حق الوکاله وکیل توسط بانک ها

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

دعوی بانک ص. (سرپرستی مرکز تهران) با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت پ. 2 - ر. س. 3 - ع. ع. و 4 - شرکت س. به شماره ثبت 210860 به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 915960390 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خوانده ردیف اول به موجب قرارداد شماره 84003396 مورخ 1389/09/09 مبلغ سیصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست 915960390 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به مبلغ 915960390 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 % سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه صادر و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (سیصد میلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه حق‌الوکاله وکیل، با عنایت به این‌که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 1393/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بی‌حقی بانک در خصوص مطالبه حق‌الوکاله وکیل مالا وارد و موجه است؛ زیرا اولا بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک‌ها مجاز در استخدام وکیل دادگستری در دعاوی می‌باشند ثانیا در حال حاضر بانک مذکور خصوصی است در نتیجه نمی‌تواند از نمایندگان حقوقی استفاده نماید، بنابراین استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مخدوش است. این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه، حق‌الوکاله وکلا را بر اساس تعرفه قانونی در زمره خسارات دادرسی قابل وصول می‌داند و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه مزبور صادر و اعلام می‌نماید. این رای در قسمت مزبور ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع
برچسب‌ها