مطالبه خسارات دادرسی از خواهان پس از صدور قرار رد دعوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خوانده دعوا در صورتی می‌تواند خسارات دادرسی را از خواهان مطالبه نماید که حکم قطعی دال بر بی حقی یا بطلان دعوای وی صادر شده باشد که حکایت از بی اساسی و موهوم بودن طرح دعوا توسط وی داشته و استحقاق مطالبه خسارت ناشی از آن را ایجاب نماید. اما در فرضی که دعوی به سبب عدم رعایت مقررات شکلی با قرار رد دعوی مواجه شود، این حق برای خوانده ثابت نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/27

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها با وکالت خانم مهر انگیز ق.د. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 150/585/458 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در پرونده شماره 900453 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه به حکایت دادنامه های استنادی دعوی خوانده به سبب عدم رعایت مقررات شکلی با قرار رد دعوی مواجه گردیده و خوانده مجدا دعوی دیگری مطرح نموده است که بکلاسه --- در حال رسیدگی میباشد که با وصف مذکور درحال حاضر مبنای استحقاق خواهان‌ها برای مطالبه خسارات مطالبه شده محرز و مسلم نمیباشد لذا بر این اساس دعوی قابلیت استماع رانداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادرو اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرائی فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. ق.د. به وکالت از تجدیدنظرخواهان‌ها به شرح دادخواست تقدیمی به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای بدوی به خواسته مطالبه 458/585/150 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح مفاد رای مرقوم صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا براساس دادنامه های موضوع پرونده 900452 دعوای مطروح تجدیدنظرخوانده علیه تجدیدنظرخواهان‌ها منتهی به قرار رد به لحاظ اینکه علیه چند نفر از اشخاص ذیصلاح طرح نشده گردیده است لذا حکم قطعی دال بر بی حقی یا بطلان دعوای مشارٌالیه صادر نشده است که حکایت از بی اساسی و موهوم بودن طرح دعوای تجدیدنظرخوانده داشته و استحقاق مطالبه خسارت ناشی از آن را ایجاب نماید لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مربوطه مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمیسلیمان حیدری حویق

منبع
برچسب‌ها