نظریه مشورتی شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25

تاریخ نظریه: 1402/04/25
شماره نظریه: 7/1401/1362
شماره پرونده: 1401-76-1362ح

استعلام:

چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، می‌توان به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن‌که ممکن است تعهد به تامین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می‌شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 اقدام می‌شود.
همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این‌که در این فرض مبیع جزئاً مستحق‌للغیر درآمده است، موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور است.

منبع