خوانده دعوی مطالبه خسارت از تصادف با خودروی متعلق به شرکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تصادف خودرو با کامیون متعلق به یک شرکت که بیمه نامه آن نیز به نام شرکت ثبت شده است؛ صرف ثبوت مالکیت شرکت بر کامیون مذکور موجب مسئولیت نیست و در فرض تقصیر راننده کامیون، وی عهده دار جبران خسارت خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ی. م. به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی خ.... به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به میزان 18 . 000 . 000 ریال، به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است مطابق مستندات موجود در پرونده با خودرو متعلق به شرکت خوانده تصادف نموده و عامل بروز تصادف راننده شرکت خوانده می‌باشد و از پرداخت خسارات وارده خودداری می‌شود؛ متعاقبانماینده خوانده در جلسه رسیدگی ایراداتی در مورد مسئولیت راننده مقصر حادثه و عدم وجود دلایل مرتبط با ایراد خسارت از ناحیه کامیون شرکت خوانده مطرح نموده که با توجه به عدم معرفی راننده مقصر و وجود بیمه نامه متعلق به کامیون متعلق به شرکت خوانده نزد خواهان مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد،بنابراین با عنایت به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده و تکالیف بیمه گر و بیمه گذار در جبران خسارات ایراد شده دادگاه دعوی خواهان را در ارتباط با خسارات ناشی از برخورد وسایل نقلیه و خسارات دادرسی وارد تشخیص و به استناد مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18 . 000 . 000 ریال وپرداخت کلیه خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در ارتباط بادعوای مطرح شده به طرفیت آقای م. ز.ل. و مطالبه خسارت تاخیر در تادیه با توجه به نحوه اظهارات خواهان درارتباط با تشریح موضوع خواسته و از آنجایی که موضوع دعوا دین و از نوع وجه رایج نمی‌باشد، دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید؛رای صادره حضوری وبه استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر

رضا مرادی حقگو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت حمل و نقل بین المللی خ. به طرفیت آقای ی. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/23 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه خسارت وارده به اتومبیل رای به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در بروز خسارت وارده به اتومبیل خواهان بدوی هیچگونه تقصیری متوجه شرکت تجدیدنظرخواه نبوده و صرف مالک بودن تجدیدنظرخواه نسبت به اتومبیل موجب ثبوت تقصیر شرکت نبوده به علاوه اینکه رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده با شرکت مالک وجود ندارد. و بر فرض تقصیر راننده کامیون به پرداخت خسارت به عهده وی خواهد بود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان بدوی به جهت عدم توجه دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها