نظریه مشورتی شماره 7/97/249 مورخ 1397/02/18

تاریخ نظریه: 1397/02/18
شماره نظریه: 7/97/249
شماره پرونده: 97-168-249

استعلام:

با عنایت به اینکه قانونگذار در قوانین کیفری هم سال شمسی و هم قمری را به رسمیت شناخته و در هر جا که ضروری بوده قید شمسی یا قمری را ذکر نموده و با توجه به اینکه ملاک برای مسئولیت کیفری اشخاص در مواد 140 و 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران می‌باشد، منظور از 15 سال مندرج در ماده 285 و تبصره 1 آن از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 پانزده سال شمسی است یا قمری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392، منظور از پانزده سال در تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، پانزده سال تمام هجری شمسی است و تفاوتی از این حیث بین دختران و پسران وجود ندارد

منبع