نظریه مشورتی شماره 7/97/379 مورخ 1397/03/06

تاریخ نظریه: 1397/03/06
شماره نظریه: 7/97/379
شماره پرونده: 97-186/1-379 ک

استعلام:

آیا تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)، مشمول مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب و صدور حکم موضوع مواد 105، 106، 107 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌شوند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یاد شده، موضوع منصرف از مقررات مرور زمان مذکور در مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به جرایم آنی است، می‌باشد و لذا جرایم یاد شده مادام که استمرار داشته باشد، مشمول مقررات مرور زمان تعقیب و شکایت نخواهد بود.
2- مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است، نیز می‌گردد و استمرار جرایم مزبور مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین شده در حکم قطعی نخواهد بود.

منبع