‎‎‎ماده 66 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و اصلاحات بعدی آن و آئین ‌نامه ‌های مربوط به آن ملغی می ‌شود.