نظریه مشورتی شماره 7/98/701 مورخ 1398/06/03

تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/701
شماره پرونده: 98-168-701 ک

استعلام:

لزوم و یا عدم لزوم احضار متهم از طریق نشر آگهی در موارد احضار متهم از طریق بستگان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نشر آگهی موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به زمانی است که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم،‌ ابلاغ احضاریه ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ به طریق دیگری میسر نگردد؛ ولی در فرض استعلام ‌که محل اقامت متهم معلوم بوده و ابلاغ به صورت قانونی مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375 امکان پذیر است،‌ موضوع ‌از شمول ماده 174 مارالذکر خارج است و لزومی به نشر آگهی نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)