قابلیت اخذ سند افرازی ملک مشاع از سوی احد از شرکا

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر احدی از شرکا مال مشاع بدون اذن سایر شرکااقدام به اخذ سند افرازی کند؛ از مصادیق تصرف در مال مشاع بوده زیرا مالکیت هریک از شرکا به نحو اشاعه در جز جز مال می‌باشد؛ بنابراین سند قابل ابطال است.(قابلیت ابطال سند)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ج. ر. به طرفیت آقای ف. س. به خواسته اعتراض به درخواست ثبت پلاک شماره 191 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک د 99 فرعی از --- اصلی قریه تمیسیان موضوع پرونده 52/191 رای شماره --- با این توضیح که خواهان اظهارداشته اند خوانده بدون توجه به مالکیت مشاعی سایر شرکاء مبادرت به درخواست ثبت مفروزی نموده‌اند و لذا خواسته به شرح صدرالیان را مطرح داشته اند. متعاقبا آقای ج. ر. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند و ف. س. به خواسته اعتراض به درخواست ثبت و ابطال رای شماره --- صادره در پرونده 52/191 از طرف اداره ثبت اسناد در پلاک شماره 191 فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از --- اصلی قریه تمیسیان با احتساب هزینه و خسارات دادرسی مطرح نموه اند و اظهار داشته اند آقای ف. س. بدون توجه به مالکیت مشاعی واینکه تقسیم نامه ای فیمابین شرکای مشاعی نبوده با مراجعه به هیات تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی مبادربت به اخذ رای به شماره 6772 نموده اندفلذا خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات و نظربه پاسخ استعلام ثبتی که موید مالکیت مشاعی مرحوم ح. ر. به میزان پنجاه سهم و یک چهارم سهم از 288 سهم ششدانگ پلاک --- فرعی از --- اصلی قریه تمیسیان می‌باشند ضمن اینکه محدوده ای از پلاک مزبور ملی تشخیص گردیده است. دادگاه جلب نظر کارشناس نموده که کارشناس منتخب اظهار داشته اند خواهان چهارقطعه زمین مشجر و محصور با سیم توری را در اراضی پلاک --- اصلی تمیسیان تعرفه نموده قطعه مورد درخواست ثبت در حدود 6034 متر مربع مساحت دارد. در قسمت غربی آن یک دستگاه بنای مسکونی و چندین بنای دیگر وجود دارد دراین باغ انواع درختان مثمر از جمله گردو، سیب، زردآلو و انار و سایر درختان مثمر در فواصل غرس شده است با بررسی تصاویر ماهواره ای سنوات گذشته از سال 1381 مشخص گردیده درختان بعد از سال 1389 غرس شده است میزان مستثنیات کل پلاک تمیسیان شامل بنای پلاکهای فرعی به میزان 7840 متر مربع می‌باشد و میزان مستثنیات پلاک --- مشخص نمی‌باشد خوانده قطعه زمین به مساحت 6034 متر مربع را ضمن محصور و غرس مقداری از انواع درختان مثمر و احداث بنای مسکونی درآن تصرف نموده ومساحت سه قطعه دیگر 17485 متر مربع می‌باشد و تصرفات خوانده مبادرت به درخواست ثبت داده اند بیش از قدرالسهم مساعی وی بوده داست که خوانده به نظریه کارشناس اعتراض نموده‌اند دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی و لایحه خوانده و دستور تعیین وقت دادرسی صادر تا خوانده ادله وشهود خود را دالّ بر مفروز الرعیه بودن تصرفات ابرازنمایند درجلسه دادرسی تعیینی خوانده نسبت به تعرفه شهود و ادله خود دالّ بر مفروز الرعیه بودن تصرفات اقدام ننموده اند. فلذا دادگاه با توجه به مراتب صدرالبیان و نظر به اینکه میزان مستثنیات کل پلاک --- اصل تمیسیان 787480 متر مربع می‌باشد که میزان مستثنیات در پلاک --- فرعی از --- اصلی توسط اداره منابع طبیعی اعلام نگردیده است تا با توجه به مساحت مستثنیات پلاک --- فرعی از --- اصلی میزان مساحت با توجه به قدرالسهم هریک از مالکان مشاعی میزان مالکیت مالکین مورد محاسبه واقع شود و مشخص نیست هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی بدون مشخص بودن مستثنیات پلاک --- فرعی از --- اصلی چگونه قدرالسهم موروثی آقای ف. س. از مورث ایشان کسر نموده‌اند مضافا اینکه در مال مشاعی هریک از شرکاء به نحو اشاعه در جزءجزء شریک می‌باشند و تصرفات هریک از شرکا در مال مشاعی بدون اذن سایر شرکا ونافذ نبوده و اخذ سند مفروزی نیز از مصادیق تصرفات در مال مشاعی تلقی می‌شود و خوانده آقای ف. س. ادله و شهودی در جلسه دادرسی دالّ بر مفروالرعیه بودن تصرفات هریک از شرکا ابراز ننموه اند و نظر به اینکه خواهان احد از ورثه مرحوم ح. ر. می‌باشند و با توجه به گواهی حصر وراثت ارائه شده محرز و مسلم است و مشارالیه به عنوان احد از شرکاء مشاعی تصرفات مفروزی خوانده را مورد پذیرش ندانسته اند، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی با پذیرش به اعتراض ثبتبه اعرتض نسبت به خواهان در تقاضای ثبت خوانده به مساحت 6034/60 متر مربع پلاک شماره 99 فرعی از --- اصلی حکم به ابطال رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی به شماره 139260301058 - 92/8/5 و محکومیت خوانده به پرداخت -/ 27/800/000 ریال درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند -سیدابوالفضل سیادتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ف. س. به طرفیت آقای ج. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/29 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده یا خواسته اعتراض به درخواست ثبت پلاک شماره 191 فرعی مفروز و مجزی شده از 99 فرعی از --- اصلی قریه تمیسیان و ابطال رای شماره --- اداره ثبت اسناد مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی به شماره 139260301058006772 مورخ 92/8/5 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر گردیده و رای مورد تقاضای ابطال به شماره مذکور که بدون رعایت مقررات مربوط به افراز املاک مشاع صادر گردیده مستوجب ابطال بوده و شهادت شهود ادعایی تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه قدر السهم مالکین مشاعی پلاک ثبتی مبحوث عنه از مستثنیات آن پلاک مشخص نمی‌باشد موثر در موضوع نمی‌باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد ردخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده

منبع
برچسب‌ها