نظریه مشورتی شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07

تاریخ نظریه: 1399/04/07
شماره نظریه: 7/99/259
شماره پرونده: 99-58-259 ع

استعلام:

مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می‌گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش‌بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه‌ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه برای دستگاه‌های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاجرا است؟ نامه شماره 11008/98/787 مورخ 1398/12/4 سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده آن است؛ مستفاد از قسمت اخیر ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم اجرای به موقع تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع این ماده، خلاف قانون محسوب و در مراجع ذی‌صلاح قابل تعقیب است و از سوی دیگر با عنایت به مواد 1، 484 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مواد مربوط در ذیل بخش پنجم این قانون، اجرای احکام کیفری وظیفه اجرای آرای قطعی صادره از سوی دادگاه‌های کیفری را دارد؛ بنابراین چنانچه جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون فوق‌الذکر ناظر به ارتکاب جرایم پیش‌بینی شده در قوانین جاری نظیر ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بوده و به حکم قطعی کیفری در محکومیت اشخاص خاطی منجر شده باشد، اجرای حکم قطعی مزبور بر عهده اجرای احکام کیفری است و در صورت تعیین شعب تخصصی در اجرای ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شعب تخصصی اجرا خواهد شد.

منبع