درخواست فسخ نکاح به دلیل بیماری تشنج زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بیماری تشنج که تحت کنترل کامل درآمده باشد ازموجبات فسخ نکاح نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ف. س. در تاریخ 1392/11/12 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م. الف.ق.د. به خواسته فسخ نکاح تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی ماکو تحت پرونده شماره 1392/1127 عهده‌دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره.... مورخ 1392/06/01 دفتر ازدواج شماره.... حوزه ثبتی ماکو خوانده را با صداقیه 114 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده ام. هنوز عروسی نکرده و نزدیکی صورت نگرفته است. متاسفانه خوانده قبل از ازدواج مبتلا به بیماری صرع و جنون مستمر یا ادواری بوده و این موضوع را در زمان عقد از بنده مخفی نموده و سابقه بیماری و معالجات وی نزد پزشک متخصص آقای دکتر م. م.در شهرستان ماکو موجود است. فلذا مستندا به مواد 1121 و 1132 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح به علت وجود عیب در زوجه را دارم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 1393/01/31 با حضور زوجین تشکیل می‌گردد. خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید زوجه سابقه صرع و جنون دارد و بیماری خود را در زمان عقد مخفی نگه داشته تقاضای استعلام سوابق و صدور حکم بر فسخ نکاح دارم. خوانده در مقام دفاع اظهار می‌دارد ادعای خواهان را قبول ندارم. بیماری صرع و جنون ندارم. با معدل بالا دیپلم گرفته ام. نمره انضباط من در مدرسه همیشه بیست بوده است. زوج اجازه رفت و آمد با فامیل را به من نمی دهد. در دوره نامزدی به من افترا زده است. حاضرم به پزشکی قانونی معرفی شوم. دادگاه طی شرحی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می‌نماید تا در خصوص بیماری صرع یا جنون وی اظهار نظر شود. در پاسخ شماره... مورخ 1393/02/04 پزشکی قانونی اعلام شده از زوجه معاینه به عمل آمد. نامبرده به علت اختلال اضطرابی تحت نظر متخصص مغز و اعصاب بوده است. آثاری از صرع، غش یا جنون ندارد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوج با اشاره به بیماری صرع و غش و جنون زوجه خواستار صدور حکم بر فسخ نکاح شده ولی پزشکی قانونی گواهی نموده که نامبرده آثاری از صرع و غش یا جنون ندارد و زوج دلایلی برای اثبات ادعایش ارائه ننموده ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/11 حکم به بطلان دعوی زوج صادر می‌نماید. پس از ابلاغ این رای به زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که زوجه قبل از ازدواج با بنده سالها به علت بیماری صرع و غش تحت معالجات پزشکی تخصصی در ارومیه بوده و مدارک پزشکی آن موجود و قابل استعلام است. ثانیا دادگاه بدوی پاسخ پزشکی قانونی را به بنده ابلاغ ننموده تا بتوانم نسبت به آن اعتراض نمایم. ضمن اینکه در گواهی پزشکی قانونی وجود اختلال اضطرابی در زوجه تایید شده و هم اکنون نیز وی تحت نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب می‌باشد و شخصا شاهد صرع و غش نامبرده بوده ام. زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. دادگاه تجدیدنظر استان بدوا در جلسه مورخ 1393/04/18 مقرر می‌دارد که پرونده جهت رفع نقص در مورد ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به زوج و تکمیل به دادگاه بدوی اعاده شود. دادگاه در این مرحله با توجه به اعتراض زوج به نظریه پزشکی قانونی طی شرحی مراتب را به پزشکی قانونی اعلام و درخواست می‌نماید زوجه به کمیسیون روان پزشکی معرفی گردد و اعلام نمایند آیا زوجه مبتلا به بیماری صرع یا جنون می‌باشد یا خیر؟ آیا سابقه این بیماری را داشته است یا خیر؟ پزشکی قانونی استان در نامه شماره.... مورخ 1393/07/29 نظریه اعضاء ‌کمیسیون تخصصی را مبنی بر اینکه:‌ شواهدی از جنون زوجه احراز نگردید. لیکن دچار بیماری تشنج می‌باشد که شروع آن از سال 1391 بوده و در حال حاضر با مصرف دارو به طور کامل کنترل شده و نوار مغزی طبیعی می‌باشد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/11 شعبه اول دادگاه عمومی ماکو را وارد ندانسته و طی دادنامه شماه 1294 مورخ 1393/10/06 رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای در تاریخ 1393/11/11 به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی آقای ف. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/06 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که در مقام تایید دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/11 شعبه اول دادگاه عمومی ماکو اصدار گردیده و متضمن حکم بر بطلان دعوی زوج فرجامخواه به خواسته فسخ نکاح است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوج در دادخواست تقدیمی ومراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به ابتلاء زوجه به بیماری صرع، غش یا جنون از قبل از ازدواج و مخفی نگهداشتن این بیماری خواستار صدور حکم بر فسخ نکاح گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و استعلام واصله از پزشکی قانونی و کمیسیون تخصصی ادعای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی زوج صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه پزشکی قانونی ماکو در گواهی مورخ 1393/02/04 اعلام نموده که آثاری از بیماری صرع، غش یا جنون در زوجه مشاهده نگردید و پس از اعتراض زوج به این نظریه، کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی استان نیز در پاسخ مورخ 1393/07/29 اعلام نموده شواهدی از جنون در زوجه مشاهده نگردید. ولی زوجه دچار بیماری تشنج می‌باشد که شروع آن از سال 1391 بوده و در حال حاضر با مصرف دارو به طور کامل کنترل شده و نوار مغزی طبیعی می‌باشد. بنابراین زوج دلایلی بر اثبات ادعای خود و تحقق مواد 1121 و 1124 قانون مدنی ارائه ننموده و بیماری تشنج که تحت کنترل کامل درآمده از مصادیق فسخ نکاح نخواهد بود. از این رو دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجامخواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجامخواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پوربدخشان

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها