کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

از قانون مجازات اسلامی