طرح دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خواسته خواهان باید منجز باشد؛ بنابراین دعوی با خواسته الزام به انجام تعهدات مندرج در یک صورتجلسه، با توجه به اینکه خواسته کلی بوده و معلوم نیست کدامیک از تعهدات مورد خواسته است، قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای و.ف. با وکالت خانم س.ش. به طرفیت خواندگان سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه 1392/07/02 و کلیه خسارت قانونی نظر به اینکه خواندگان دوم و سوم طی لوایح ثبتی شماره 415 مورخ 1393/03/05 و 416 مورخ 1393/03/05 ضمن شرح مطالب دعوای خواهان را مرتبط با خوانده اول اعلام و دعوا را متوجه خودشان ندانستند و شخصیت خوانده اول را مستقل اعلام نمودند که محکمه این ایراد را پذیرش و به همین جهت وفق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان نسبت به خواندگان دوم و سوم صادر می‌گردد و در خصوص خوانده اول وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی با استناد به صورتجلسه توافق فی‌مابین موکل و خوانده اول با ضمیمه نمودن کپی مصدق آن خواستار الزام خوانده به تعهدات مندرج در صورتجلسه شد و خوانده اول طی لایحه ثبتی شماره 419 مورخ 1393/03/05 ضمن شرح ماوقع فی‌مابین در بند الف بیان و در بند ب به ایرادت مبنی بر جهت رفع مشکل برابر آیین‌ نامه مربوطه اعلام ولکن محکمه با توجه به مفاد صورتجلسه استنادی خواهان که خوانده اول تعرضی به آن ننموده ایرادات مربوطه را پذیرش نداشته و قرار رد ایرادات صادر می‌گردد ولکن در امر ماهوی به بیان موضوع کارشناسی اعلام نموده که با توجه به امر کارشناسی به عمل آمده از ناحیه خواهان وفق صورتجلسه توافق استنادی انجام شده و خوانده اول مکلف به مفاد توافق فوق‌ الاشاره می‌باشد و به همین جهت دادگاه دفاعیات خوانده اول را بلاوجه تلقی و خواسته خواهان را وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی دعوی خواهان را پذیرش نموده و حکم به الزام خوانده اول به تعهدات صورتجلسه 1392/07/02 و همچنین محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ........ بابت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان زیباسازی شهر تهران با نمایندگی آقای ک.الف. به طرفیت شرکت ب. نسبت به 0215 - 1393/03/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم به الزام خوانده ردیف اول به تعهدات صورتجلسه 1392/07/02 و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط و با توجه به دادخواست نخستین که در آن قید شده الزام خواندگان به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه 1392/07/02 نظر به اینکه خواسته کلی است و حسب مواد 48 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته باید منجز باشد و اینکه انجام تعهدات کلی است و معلوم نیست که کدام‌یک از تعهدات مورد خواسته بوده بنابراین اساسا دعوی نخستین قابلیت استماع نبوده و مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

رییس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان‌ وند - فهیمی‌ گیلانی

منبع
برچسب‌ها