درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به ضرب و جرح زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یک نوبت محکومیت زوج به ضرب و جرح نسبت به زوجه، مثبت تخلف زوج از شروط ضمن عقد و موجب تحقق عسر و حرج زوجه نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم ف. ک. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت آقای م. ر. با وکالت آقای م.پ. به خواسته طلاق با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و وکیل وی در جلسه دادرسی زندگی با وصف فعلی آن را تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و از مصادیق عسر و حرج بر شمرد عنوان داشت قادر به ادامه زندگی نیستم او در تبیین و توضیح آن اظهار داشت خوانده نسبت به زوجه سوء رفتار دارد بارها زوج زوجه را زده است. خواهان با تایید موضوع اظهار داشت زوج به من بی توجه است و از ابتدا زندگی حتی دوران عقد مرا می زد. از طرفی مرا متهم به سرقت کرد 5 سال با هم اختلاف داریم و بخاطر همین موضوع از داشتن فرزند امتناع کردیم. خواهان برای اثبات ادعای خود دادنامه --- تاریخ تنظیم 1391/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت خوانده به اتهام مشارکت درضرب و جرح عمدی و توهین و دادنامه --- مورخ 1392/09/03 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن اعتراض زوج به رد دعوای تمکین وی رد شد را پیوست پرونده کرد. خوانده و وکیل وی یک نوبت سوء رفتار را تایید کردند ولی آن را از موجبات طلاق ندانستند وبه دادنامه محکومیت زوجه به تمکین استناد نمودند. دادگاه در مقام اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی قرار ارجاع امر به داوری صادر مساعی خویش و داوران را برای صلح و سازش مبذول داشت موثر نشد خواهان با بذل 1 سکه تمام بهار آزادی از 414 سکه تمام بهار آزادی مهریه خود اصرار بر طلاق دارد. دادگاه با توجه به دادنامه محکومیت خوانده به مشارکت در ایراد ضرب و جرح و توهین اعتماد زوجه را برای تداوم زندگی متزلزل خواهد کرد. اما پایان دادن به زندگی برای یک نوبت محکومیت خوانده مصلحت هیچ یک از زوجین را تامین نمی کند. لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی و بذل ناچیز مهریه در قبال طلاق که از حقوق زوج دانسته شد و عدم احراز تخلف شرط ضمن عقد و عسر و حرج خواسته خواهان را وارد ندانسته رای بر بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رای حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای مهلت فوق ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده 1 )

محمدیان امیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ک. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت آقای م. ر. از دادنامه شماره --- مورخه 1394/02/07 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته صدور حکم الزام زوج به طلاق بدلیل وجود عسر وحرج با بذل یک سکه از 414 سکه مهریه صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 368 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها