ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور

تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب - اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د - پیوستن به قراردادهای بین ‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌ المللی با اجازه قانون.