ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور

دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش‌ عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش ‌بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور ‌اقتصادی و دارائی ارسال دارند.