ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور

وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌باستثناء بانک‌ها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان‌ سپرده و یا وجه ‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به ‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه ‌گردان رد سپرده‌ از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده ‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.