ماده 44 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ ریزی شهری:
1 (اصلاحی 1402/08/20)- حق ‌الزحمه کارشناسی برنامه ‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌ های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1 - 1 - طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 30/000/000 ریال؛
1 - 2 - طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 4/000/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
1 - 3 - طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 1/200/000 ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر10 قطعه. 
2 (اصلاحی 1402/08/20)- حق ‌الزحمه برنامه ‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌ های توسعه شهری به شرح زیر می ‌باشد:
2 - 1- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 20/000/000 ریال؛
2 - 2- کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 3/000/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه؛
2 - 3- کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 1/200/000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3 (اصلاحی 1402/08/20)- حق الزحمه برنامه ‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می ‌باشد:
3 - 1 - ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 20/000/000 ریال؛
3 - 2 - ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 3/000/000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد؛
3 - 3 - ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 1/200/000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره - دستمزد سایر رشته‌ های زیر گروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.