‌ماده 2 قانون سازمان برق ایران

وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمین برق بدون توجه به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم ‌نماید و برای تأمین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تأسیس شرکتهای برق منطقه‌ای بنماید.
‌تبصره - وزارت آب و برق میتواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات شرکتهای برق منطقه‌ای را تغییر دهد.