رای شماره 727 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9803387 شماره دادنامه: 9909970906010727 تاریخ: 28/4/99

شاکی: آقای سید سپهر قاضی نوری

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 66/98/230 مورخ 17/7/1398 معاونت مالیاتهای مستقیم

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 66/98/230 مورخ 17/7/1398 معاونت مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«پیرو بخشنامه به شماره 113/97/200 مورخ 13/8/1397 به پیوست تصویر نامه شماره 29500/11 مورخ 27/6/1398 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد اعتراض تعداد 2281 شرکت را از مالیات معاف نموده است و این معافیت به موجب دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون دانش بنیان صورت می‌گیرد در حالی که باید اعلام معافیت از طریق دبیرخانه شورای عتف صورت پذیرد معاونت علمی اسامی را اعلام می‌نماید و در رفع نقص اعلامی شاکی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده 3 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعلام نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

بر مبنای ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد 20 و 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین‌نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره 173295/14 مورخ 21/10/1392 ابلاغ شده است و به موجب ماده 3 این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره 1151/12/03 مورخ 2/11/1398 دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره 66/98/230 مورخ 17/7/1398 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد 20 و 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین‌نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره 173295/14 مورخ 21/10/1392 ابلاغ شده است و به موجب ماده 3 این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره 1151/12/03 مورخ 2/11/1398 دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره 66/98/230 مورخ 17/7/1398 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها