شرط بذل نفقات معوقه و اجرت المثل زوجه در قبال طلاق خلع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دادگاه در صدد صدور حکم الزام زوج به طلاق با عنوان طلاق خلع باشد، ذکر نفقات معوقه و اجرت المثل به عنوان ما بذل در قبال طلاق قبل از اینکه معلوم شود صحیح نیست بلکه می‌بایست ابتدا استحقاق زوجه نسبت به این حقوق اثبات شود، سپس در قبال طلاق بذل شوند.

رای خلاصه جریان پرونده

برابر دادخواست تقدیمی خانم خ. ق.پ. م. با وکالت خانم ل. ن.ر. به طرفیت الف. پ.ک. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تحقق عسر و حرج به این شرح که در سال 1375 به عقد رسمی دائمی و شرعی خوانده در آمدم به لحاظ سوء معاشرت شدید در عسر و حرج قرار گرفتم و مدتی است که زوجه به همراه فرزند مشترک در مفارقت زندگی می کند و زوج بعد از ازدواج دچار اعتیاد به مواد مخدر شد درخواست ترک اعتیاد از او کردم که باعث درگیری و ضرب و شتم شد و بارها خوانده با بهانه های واهی زوجه را مورد ضرب و شتم قرار داد که پس از شکایت اظهار ندامت نموده و تعهد به تغییر رفتار داد اما به تعهد عمل نکرد و یک مورد از شکایت الان در حال رسیدگی است.لذا با تحقق بند 2 و 4 تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی تقاضای طلاق دارم (ص 14 ) در تاریخ 1393/03/04 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل و اظهارات طرفین و وکلا اخذ شد (ص 30 ) قرار ارجاع امر به داوری صادر گردید. آزمایش بارداری منفی اعلام شد (ص 41 ) گواهان چنین شهادت دادند 1 - ش. ق.پ. نسبت به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه و وجود اختلافات شدید شهادت دارد (ص 48 ) آقای ع. ف. فقط وجود اختلافات را از زبان زوجه بیان کرد (ص 49 ) داوران اعلام کردند که زوجه حاضر به سازش نبوده و به خواسته خود مصر و خواهان طلاق است زوج می گوید من زن و فرزند را دوست دارم و راضی به طلاق نیستم و اگر زوجه خواهان طلاق است باید از مهریه خود صرفنظر کند (ص 55 ) دادگاه شعبه اول عمومی حقوقی لاهیجان طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/14 حکم به بطلان دعوی طلاق صادر کرده است (ص 59 ) زوجه با وکیلش پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ 1393/05/09 اقدام به اعتراض نمودند و در تاریخ 1393/05/28 ثبت شد و در لایحه اعتراضیه آمده است 1 - در طول 18 سال زندگی مورد ضرب و جرح قرار گرفته که در یک مورد شکایت نمود که در شعبه --- جزایی زوج محکوم و حکم در تجدیدنظر قطعی شد 2 - زوج اعتیاد دارد و زوجه منزل مشترک را که نصفش مال خودش است را به همراه فرزند مشترک ترک نمود و در منزل استیجاری با امکانات ابتدائی زندگی می کند 3 - در طول دو سال زوج هیچ نفقه به زن و حتی به فرزند مشترک نداده است (ص 66 ) پس از تبادل لوایح دادگاه تجدیدنظر با اعلام نقص تحقیقات در خصوص اعتیاد پرونده را به بدوی اعاده می‌شود (ص 73 ) و دادگاه تجدیدنظر به وکیل تجدیدنظر خواه اعلام تا مدارک مربوط به اعتیاد را ارائه نماید و در این خصوص دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/03 دادگاه انقلاب لاهیجان دائر برنگهداری مواد مخدر (سوخته و شیشه) به جریمه نقدی و شلاق محکوم شده است را ارائه نمود (ص 77 ) دادگاه تجدیدنظر با تشکیل جلسه و اخذ اظهارات طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/17 ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه در حکم بائن با بذل نفقات و اجرت المثل از سوی زوجه صادر نمود (ص 98 ) پس از ابلاغ دادنامه وکیل زوج مبادرت به فرجام خواهی نمود (ص 107 ) پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید که پس از تهیه گزارش لازم آماده برای اتخاذ تصمیم می‌باشد. هیات شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای هاشم پور و نظر کتبی دادیار محترم مبنی بر نقض رای به عنوان نوعی نقص مشاوره نموده چنین رای میدهند:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتوای پرونده نظر به اینکه طلاق را خلعی تلقی نموده و به ازاء آن حقوق مالی از نفقات معوقه و اجرت المثل تعیین شده آنهم قبل از اینکه معلوم شود که چنین حقوقی برای زوجه ثابت است لهذا رای صادره به عنوان نوعی نقص نقض و در راستای بند 5 ماده 371 از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رای عودت داده می‌شود تا ابتداء حقوق معوقه و اجرت المثل را برای زوجه ثابت نماید سپس تجویز طلاق با بذل آنها صادر نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

مرتضی فاضل - یوسف هاشم پور

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها