ابلاغ به دبیرخانه ادارات دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرسنل دبیرخانه ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت، به قائم مقامی از مسئول دفتر اقدام می کنند؛ بنابراین ابلاغ به دبیرخانه، از نوع ابلاغ قانونی بوده و آثار آن را دارد.

رای دادگاه بدوی

درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ملی م. به طرفیت شرکت ساختمانی م. با وکالت آقای الف.ح. ق. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/25 صادره از این شعبه به استناد صورتجلسه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظر خواه خارج از مهلت مقرر بوده است. لذا دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -نصرالله سپیدنامه

رای دادگاه تجدیدنظر استان

اعتراض شرکت ملی م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/05/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور از دادنامه شماره --- - 1393/12/25 به لحاظ تقدیم دادخواست در خارج از مهلت مقرر قانونی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه که در راستای تصمیم شماره 488 - 1394/04/24 این دادگاه صادر شده به نحو صحیح و موافق مقررات و با لحاظ ابلاغ مورخ 1394/01/17 اصدار یافته و شرکت تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که بی اعتباری ابلاغ مورخ 1394/01/17 را اثبات نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد مضافا قطع نظر از اینکه در ادارات و سازمان های وابسته به دولت معمولاو عرفا اوراق تحویل دبیرخانه می‌شود و ابلاغ اوراق اخطاریه به اشخاص موضوع ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی بوده و ابلاغ به دبیرخانه از نوع ابلاغ قانونی هست و آثار ابلاغ قانونی را داشته و موثر در مقام می‌باشد چون گزارش مامور ابلاغ در برگ 71 حکایت از ابلاغ اوراق به قائم مقام دفتر دارد و گزارش دایره ابلاغ دادگستری تهران نیز حکایت از آن دارد که پرسنل دبیرخانه به قائم مقامی از مسئول دفتر اقدام می‌نماید دادخواست تجدیدنظر خواهی شماره 74 که در مورخه 1394/03/27 تقدیم شده در خارج از مهلت 20 روزه قانونی اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - علی مداح - امیرحسین رمضان زاده

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها