اثر عدم قابلیت انتفاع از مغازه استیجاری بر مطالبه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می‌شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

درخصوص دعوی 1 . خانم خ. الف. 2 . آقای ح. ش.پ. 3 . خانم ف. الف. 4 . آقای ر. ن. 5 . آقای ش. الف. 6 . آقای الف. ن. 7 . خانم ز. ت.د. با وکالت خانم ع. ق.ر. به طرفیت آقای ع. پ. به خواسته مطالبه مبلغ یکصدمیلیون ریال وجه 1 فقره چک به شماره.....- 1390/10/19 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست (فتوکپی مصدق متن و ظهر چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت آن) و بقای اصل آنها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته داشته و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی از جانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد و دلیلی که حاکی از پرداخت وجه چک و برائت ذمه خوانده دعوی باشد به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق و مقررات مادتین 310 و 313 قانون تجارت و مواد 73 و 198 و 303 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و مصوبه مورخ 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خسارات و هزینه های وارد شده قابل مطالبه ضمن استصحاب بقای دین صادر کننده چک دعوی مطروحه را مقبول و محمول بر صحت تلقی نموده وحکم برالزام خوانده به پرداخت مبلغ ریال یکصدمیلیون ریالبابت اصل خواسته ومبلغ 2/050/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به درحق خواهان صادر واعلام می‌نماید حکم صادره غیابی و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ به محکوم علیه قابل واخواهی در این دادگاه ودر مهلت مذکوره قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

غیوری

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

واخواهی از دادنامه شماره --- - 1391/09/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران گردش کار:خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وپس از ثبت وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده وبا اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید رای دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. پ. باوکالت آقایان ع. غ. و م. ط. به طرفیت 1 - خ. 2 - ف. 3 - ش. شهرت هرسه الف. و 4 - ح. ش.پ. 5 - ر. 6 - الف. شهرت هردو ن. و 7 - ز. تحویل به خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- - 1391/09/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ،دادگاه با عنایت به محتویا ت پرونده شرح خواسته واخواهی ودفاعیات وکیل واخواندگان خانم ع. ق.ر. واینکه معلوم می‌گردد واخواهی به عمل آمده درحدی نبوده که بتواند موجبات تخدیش وتزلزل اساس دادنامه غیابی ر افراهم سازد لذا با رد اعتراض مطروحه مستندا به ماده 305 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را تایید وابرام می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - خ. 2 - ف. 3 - ش. با نام خانوادگی الف. 4 - ح. ش.پ. 5 - ر. 6 - الف. با نام خانوادگی ن. 7 - خانم ز. تحویل دار خزانه نسبت به دادنامه شماره --- - 92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر رد دعوای واخواهی از دادنامه غیابی شماره 910729 و تایید محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک شماره.....- 1390/10/19 تا مبلغ یکصدمیلیون ریال به علاوه خسارات تاخیر و متفرعات داشته دادگاه با عنایت به اینکه چک مذکور به مبلغ یکصد و نود و دومیلیون ریال بوده که یکصد میلیون ریال بابت اجاره های شش ماهه دوم مورد مطالعه واقع گردیده و مراتب مذکور به شرح متن چک و بند 16 قرارداد شماره 8 - 1388/10/02 محرز بوده علی ای حال با عنایت به دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر پلمپ بودن مغازه ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات شهری و انجام مراتب استعلام از معاونت نظارت بر اماکن به شرح پاسخ...... ملاحظه دستور از تاریخ 1389/05/06 لغایت 1389/08/01 به طور متناوب محل اجاره مذکور به مدت 39 روز پلمپ بوده و نظر به اینکه وجه چک مذکور بابت انتفاع مستاجر از مورد اجاره بوده و به شرح پاسخ استعلام سابق الذکر ملک به مدت 39 روز قابلیت انتفاع را به لحاظ پلمپ توسط اداره اماکن ناشی از نداشتن پایان کار تجاری که در زمره تکالیف موجر بوده نداشته و دفاعی هم در این خصوص از طرف تجدیدنظرخواندگان ارائه نگردیده فلذا دادگاه استحقاق تجدیدنظرخواندگان را در وصول اجاره های مدت 39 روز از وجه چک مذکور معادل مبلغ 21666660 ریال تشخیص نداده با نقص رای مذکور به میزان اخیرالذکر و کسر مبلغ مذکور از مبلغ یکصد میلیون ریال اصل محکوم به مستند به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را در سایر موارد تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها