نظریه مشورتی شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15

تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/291
شماره پرونده: 1400-186/1-291 ک

استعلام:

به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسی این دادسرا، شخصی (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفید‌رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدی تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به این‌که علی‌رغم مساعی یک ساله، جسد فقدانی کشف نشده است، آیا با عدم کشف جسد فقدانی، امکان اعلام ختم تحقیقات از سوی بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفری یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرق اثبات قتل عمد همان است که در بخش پنجم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری» و نیز مواد ذیل فصل چهارم از بخش اول کتاب سوم همین قانون تحت عنوان «راه‌های اثبات جنایت» آمده است؛ بنابراین هرگاه بر مبنای ادله اثباتی مذکور، وقوع قتل عمد اثبات شود لکن به هر دلیل جسد مقتول کشف نشود (همانند آن‌که جسد مقتول در اسید حل شده باشد) مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود و در هر حال تشخیص این امر با قاضی رسیدگی‌کننده است. قابل ذکر است صرف اقرار مرتکب به انداختن مجنی‌علیه در رودخانه، مثبت وقوع قتل نیست.
ثانیاً، در فرض سوال، اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت یا آزادی متهم تابع عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و به ویژه مواد 237، 238، 241، 242، و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است

منبع