ماده 3 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در کارشناسی ‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌ کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.