تاثیر عقیم بودن زوج بر تحقق عسر و حرج زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که کمتر از پنج سال از ازدواج زوجین گذشته باشد، صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت و حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق از ناحیه وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است و زوجه می‌تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از شرط مربوطه در عقدنامه استفاده کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ه. با وکالت خانم پ.ز. به طرفیت همسرشان آقای ک.ن. با وکالت خانم ل.ق. به خواسته طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی ماحصل اظهارات زوجه بدین شرح است که در تاریخ 1391/08/12 با زوج ازدواج کردم فرزندی از ایشان ندارم همسرم عقیم است و قادر به بچه دار شدن نیست و من تقاضای طلاق دارم وکیل زوج نیز دفاعا بیان داشته شرط ضمن‌العقد محقق نشده زیرا هنوز 5 سال از ازدواج زوجین سپری نشده ضمن اینکه نباید به خاطر فرزند زندگی زوجین از هم پاشیده شود و در نهایت تقاضای رد دعوی طلاق نموده است دادگاه بدوا قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود لیکن داوران زوجین موفق به رفع اختلافات و منصرف نمودن زوجه از طلاق نگردیده و نظریه داوری خود را کتبا به دادگاه ارائه نموده‌اند دادگاه زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نموده و خلاصه نظریه سازمان یاد شده به این شرح است که در معاینه بیضه‌ها کوچکتر از حد طبیعی هستند و در آزمایش انجام شده میزان اسپرم (نطفه) صفر است فلذا عقیم تلقی می‌شود فلذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که تصریح به عقیم بودن زوج نموده‌اند و اینکه داشتن فرزند حق هر زنی است که ازدواج نموده و با توجه به اینکه زوجه دارای 38 سال سن است هرچه سن مشارالیها بالاتر رود و احتمال وقوع حاملگی در وی کمتر می‌شود و از این نظر دادگاه مشارالیها را در عسر و حرج تلقی می‌نماید فلذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه دعوی وی را ثابت تشخیص داده مستندا به بند 13 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و نیز مادتین 1146 و 1144 قانون مدنی و مواد 33 و 29 و 27 و 26 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده به زوجه خانم م.ه. اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با بذل مبلغ پنج میلیون ریال و قبول بذل به وکالت از دادگاه خود را به طلاق خلع مطلقه ساخته طلاق را به ثبت برساند کلیه محاضر رسمی طلاق نیز ماذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع به شرح فوق می‌باشند زوجه مهریه خود را دریافت نموده و نسبت به مابقی حقوق مالی خود ادعایی ندارد این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ن. با وکالت خانم ل.ق. به طرفیت خانم م.ه. با وکالت خانم پ.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/19 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران (که به موجب آن با درخواست زوجه و احراز عسر و حرج وی با استناد به مواد 1144 و 1146 قانون مدنی و بند 13 قانونی حمایت از خانواده مصوب 1353 مواد 24 و 26 و 27 و 33 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج به طلاق همسرش صادر شده است) وارد و موجه بوده و رای مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و موازین شرعی است زیرا زوجین در تاریخ 1391/08/12 ازدواج کرده‌اند و زوجه با این ادعا که شوهرش عقیم است و بچه‌دار نمی‌شود مدعی است در عسر و حرج قرار گرفته است در‌ حالی‌ که خود سابقه ازدواج و طلاق داشته مهریه‌اش را که یک کیلو طلای شمش 24 عیار است از زوج وصول نموده و ضمن عقد نکاح شرط نموده که زوج شش دانگ زمین به مساحت 360 مترمربع واقع در تنکابن را بلاعوض به وی انتقال دهد و حال صرفا به لحاظ بچه‌دار نشدن مدعی عسر و حرج است که به نظر این دادگاه صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نمی‌گردد و زوجه می‌تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه‌دار نشدن زوج از بند 10 شرط ب ضمن‌العقد مندرج در عقدنامه استفاده نموده و پس از اثبات با اختیارات حاصله از شرط مذکور به وکالت از طرف زوج به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نماید با وجود شرط مذکور عسر و حرج محقق نیست و مورد با ماده 1130 قانون مدنی انطباق ندارد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها