تاثیر اصلاح ملک توسط شهرداری پس از عقد بیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر پس از عقدبیع، بخشی از ملک در طرح اصلاحی شهرداری، قرار گیرد؛ از موجبات عدم پرداخت مابقی ثمن معامله، نیست؛ زیرا موجب خروج از مالکیت خریدار نشده و شهرداری در قبال اصلاح ملک(مقداری که در طرح قرار گرفته) خسارت وارده را جبران می کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای د. ر.ی. با وکالت آقای م. ر.ی. به طرفیت آقایان ع. و م. احدی سکر آباد به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال ثمن موضوع مبایعه نامه شماره 5617796 - 91/11/5 و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه ابرازی ششدانگ یک دستگاه اپارتمان شخصی با کاربری مسکونی و وضعیت عرصه و عیان به پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک --- اصلی بخش --- مفروز و مجزا شده از 123 تهران قطعه --- به مساحت 186/2 متر مربع را به قیمت معین به خواندگان فروخته و مبلغی از ثمن را دریافت و الباقی به میزان خواسته عهده خواندگان باقی مانده، خواندگان ملک را تصرف و مبادرت به احداث بنا نموده‌اند و به شرح توافق نامه مورخ 93/4/17 آقای حسن الف.س. ی یک فقره چک نهصد میلیون ریالی را به خواهان تحویل و کلیه ادعا ها از طرفین اسقاط گردیده و اعتبار توافق نامه منوط به وصول وجه چک می‌گردد لیکن وجه چک به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه وصول نگردیده نگردیده است و اظهارنامه ارسالی به خواندگان بدون پاسخ باقی مانده به موجب صورتجلسه فروش مورخ 91/11/4 خواهان و سایر مالکان ملک مشترکا بعد از احتساب اصلاحی به قیمت متری 74/500/000 ریال ملک را فروخته اند لیکن خواندگان به شرح لایحه مورخ 93/11/11 ضمن اقرار بر وقوع بیع و صحت مستندات ابرازی خواهان ادعا نموده‌اند کل ملک مورد معامله خواهان و سایرین که جمعا 663 متر مربع محاسبه گردیده، مجددا مقدار 130 متر مربع کسری داشته و در طرح قرار گرفته و لذا خواهان حق مطالبه وجه موضوع خواسته را ندارد در حالی که اولا خیارات اسقاط گردیده، ثالثا قرار گرفتن بخشی از ملک در طرح و اصلاحی موجب خروج ان از مالکیت خریدار نمی گردد و شهرداری در قبال اصلاح ملک و مقداری که در طرح قرار گرفته با واگذاری تراکم و سایر امتیازات خسارت وارده را با توافق جبران می‌نماید و دعوی فسخ یا ابطال نیز مطرح نگردیده و ملک تصرف و ساختمان جدید احداث گردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 223 و 362 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - هادی رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م. احدی سکر آباد به طرفیت آقای د. ر.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/4/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله محکوم شده اند وارد نمی‌باشد زیرا صرف نظر از اینکه دلایل تجدیدنظرخواه سند قطعی غیر منقول بوده بلکه یک فقره چک نیز در این ارتباط ارائه شده است که تجدیدنظرخواهان دلیل یا مدرک قانونی جهت ابطال دلایل ارائه نداده اند و در این مرحله از دادرسی نیز دلیلی جهت نقض دادنامه ارائه نشده است و تکرار همان مطالبی است که در مرحله بدوی ارائه شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تایید دادنامه معترض عنه صادر واعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی

منبع
برچسب‌ها