تعارض آزمایش دی ان ای با سایر ادله

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/25

پیام: صدور حکم به نفی نسب به صرف عدم آزمایش دی ان ای منطبق با موازین شرعی و قانونی نخواهدبود. زیرا این آزمایش، یک اماره قضایی محسوب می‌شود و در فرض صحت نیز تاب مقاومت در برابر ادله (از جمله اقرار، سند رسمی و شهادت) را ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ک. و م. ح. م. در مورخه 98/9/2 با تقدیم دادخواست به خواسته نفی نسب س. ر. نسبت به م. ت. م. وابطال سند سجلی به طرفیت 1 - م. ا. 2 - م. ح. 3 - م. ا. 4 - م. ع. 5 - م. ج. 6 - م. ت. 7 - م. ی. 8 - ع. 9 - ف. ب. 10 - ب. 11 - م. 12 - س. ه. م. 13 - ا. ک. طرح دعوی نموده و اعلام نموده‌اند مرحوم م. ن. م. فرزند ن. و س. م. ر. ب. فرزند ی قبول کرده است.شهود ک. و ک. م. اماده شهادت هستند و تقاضای آزمایش دی ان دی داریم. خانم ا. ک. طی لایحه ای اعلام کرده من چون بچه دار نمی شدم همسرم زنی را صیغه کرد و فرزند بدنیا امده را بزرگ کردیم و فرزند منتسب به مرحوم ن. م. است. علت طرح دعوی اختلافات مالی همسرم با ک. م. است.که پرونده در دادگاه حقوقی دارند اقایان م. ا. م. و ز. ا. ک. از ازدواج موقت همسرم اطلاع کامل دارند که تقاضای استماع شهادت ایشان را دارم. شعبه *در 98/10/11 با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است.وکیل خواهان با اعلام خواسته اظهار داشته ابطال گواهی انحصار وراثت هم اضافه می‌شود. و خانم ا. ک. اقرار نموده که باردار نمی شده و طفل از همسر صیغه ای شوهرش است. با این اقرار و اینکه موکلین انتساب طفل به مرحوم م. ت. را نیز قبول ندارند تقاضای معرفی به پزشکی قانونی جهت آزمایش می‌شود. اقای م. ا. م. اظهار داشته س. فرزند ب. م. است.و اطلاعاتی که من دارم. برادران وخواهران دیگرم ندارند و بخاطر مسایل مالی این ادعا را مطرح کرده اند. اقای م. ح. م. نیز اظهار داشته س. فرزند ب. م. ت. است. خانم ف. ب. م. نیز گفته س. فرزند ب. م. است.و من او را بزرگ کردم. و خانم ب. م. نیز اظهار داشته س. فرزند ب. می‌باشد. گواهی حصر وراثت مرحوم م. ت. م. برای ا. ک. و س. م. صادر شده است. ص 42 اداره ثبت احوال نیز به شرح ص 62 - 48 اعلام کرده سند سجلی س. م. با اعلام پدر (م.) و دو نفر گواه تنظیم شده است. جلسه بعدی دادگاه در 99/4/16 تشکیل گردیده است.وکیل خواندگان اعلام کرده ک. م. فاقد سمت برای طرح دعوی است.و اختلاف عمده مالی با مرحوم م. ت. داشته است.و پرونده دارند. و ک. نیز شریک و برادر خواهان است.که مورد جرح قرار می‌گیرد. دادگاه از شهود استماع شهادت نموده است. 1 - ک. م. فرزند م. ح.: برادر خواهان ک. هستم. خانم ک. همسر م. ت. باردار نمی شد و م. ت. همسر صیغه ای هم نداشت و س. را به عنوان سرپرست برداشته اند. وکیل سیوال کرده م. ت. تا چه سالی *امد. وکیل گفته منشای اطلاعات شاهد چیست؟ پاسخ داده خود مرحوم م. ت. گفتند. 2 - ک. م. پسر خواهان هستم. در جریان هستم که خانم ک. باردار نبودند و مرحوم م. ت. زن صیغه ای هم نداشته وقتی مرحوم می خواست سند ملک را بهاسم همسرش و س. بزند دو دل بود از من نظر خواست گفت س. فرزند م نیست چکار کنم من گفتم به نام خانمش بزند وکیل گفته چه سالی سند زدند؟ پاسخ داده نمی دانم ولی بعد از سال 90 بود. و منشای اطلاعات من پدرم و فامیل و عموهایم هستند وکیل خواهان‌ها گفته اگر مرحوم ساکن *بوده چرا در ان خانه سند سجلی صادر شده و چرا گواهی بیمارستان ندارد. نماینده ثبت پاسخ داده براساس گواهی دو نفر شاهد سند صادر شده است. و من در زمان تنظیم سند بوده ام و سند با اظهار پدر و دو شاهد تنظیم شد. در موردی که ازدواج ثبتی باشد. با اظهار یک نفر کافیست. قاضی مشاور نظربه بطلان دعوی با توجه به اظهارات نماینده ثبت احوال و اظهارات خانم ک. که مادر س. می‌باشد. و اماره فراش و اینکه خواهان یکی از برادران مرحوم است.و سایر خواهر و برادران مرحوم ادعای وی را قبول ندارند داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/4/31 در مورد دعوی ک. م. بخاطر فقد سمت قرار رد دعوی صادر نموده است.و در مورد دعوی م. ح. م. با توجه به اظهارات نماینده ثبت احوال مبنی بر حضور در زمان تنظیم سند سجلی و حضور پدر و دو شاهد و گواهی شهود خواهان نقل قول از دیگران است. حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. اقای ک. م. و م. ح. م. نسبت به دادنامه اعتراض نموده اند. شعبه *به موجب دادنامه شماره * 99/10/27 با توجه به اینکه هیچگونه اقدامی جهت آزمایش ژنتیک از سوی تجدیدنظرخواندگان به عمل نیامده اعتراض را موجه دانسته و با نقض دادنامه بدوی حکم بر نفی نسب س. م. نسبت به م. ت. م. وابطال سند سجلی و گواهی حصر وراثت صادر نموده است. اقای ح. د. به وکالت از ف. ب. م. و م. ن. ا. به وکالت از س. م. از دادنامه فرجامخواهی نموده‌اند که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ م. م. ع. ن. که سمت وی معلوم نیست در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- */ 10/27 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی 1 - س. م. با وکالت م. ن. ا. 2 - ح. د. به وکالت از ف. ب. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/10/27 صادره از شعبه *که به موجب ان دادنامه بدوی صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر نفی نسب س. م. نسبت به مرحوم م. ت. م. و ابطال شناسنامه و گواهی حصر وراثت صادر گردیده وارد و موجه میباشد. اولادادگاه تجدیدنظر نسبت به اعتراض اقایان م. ح. و ک. م. رسیدگی و دادنامه بدوی را نقض نموده در حالی که مطابق دادنامه بدوی اقای ک. فاقد سمت برای طرح دعوی بوده زیرا جزی ورثه مرحوم محسوب نمی شود. و از این جهت دادگاه تجدیدنظر ابتدا باید در مورد قرار رد دعوی و سمت ایشان اظهار نظر می نمود که رسیدگی از این باب دارای نقص است.ثانیا در ماهیت موضوع 1 - فرجامخواه س. م. دارای شناسنامه بوده و پدر وی در شناسنامه مرحوم م. ت. است. که مرحوم پدر خود در ثبت احوال حاضر و با اقرار به رابطه پدر و فرزند ی برای وی شناسنامه گرفته است. 2 - دو نفر گواه در زمان تنظیم شناسنامه حضور داشته اند و این رابطه را تایید نموده اند. 3 - نماینده ثبت احوال نیز با اعلام حضور خود در زمان تنظیم سند ادعای فرجامخواه را تایید نموده است. 4 - فرجامخوانده اقای م. م. که خواهان پرونده می‌باشد. یکی از برادران مرحوم م. است.که مدعی نفی نسب می‌باشد. در حالی که دو برادر دیگر ایشان م. ا. و م. و دو خواهر ایشان خانم ها ف. ب. و ب. ه. م. قبول دارند که س. فرزند ب. است.و این ادعا را رد می نمایند. 5 - اظهارات دو نفر شهود در پرونده که خود چیزی را ندیده اند و در زمان تولد طفل حضور نداشته و فقط مدعی شنیدن مطالب از اقوام و دیگران هستند در مقابل سند رسمی صادره و اقرار مرحوم پدر در زمان صدور شناسنامه و شهادت دو گواه در زمان صدور شناسنامه و اظهارات نماینده ثبت احوال و مضافا شهادت دو برادر و دو خواهر مرحوم بر رابطه فرزند ی س. نسبت به برادرشان قابل پذیرش و تطبیق نیست و به صرف عدم آزمایش دی ان ای که خود یک اماره قضایی است.و در فرض صحت نیز تاب مقاومت در برابر ادله ذکر شده را ندارد. صدور حکم به نفی نسب منطبق با موازین شرعی و قانونی نخواهدبود. لذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/3/1

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها