رای شماره 326 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 255/81

شاکی: شرکت سایپا آذین(سهامی عام)

موضوع:‌ رفع ابهام و اجمال از رای شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381

شماره دادنامه: 326

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، تصریح رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان بر ابطال جواز وصول عوارض 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شدن مودیان به نفع شهرداری از تاریخ 1373 «پایان برنامه اول توسعه اقتصادی» و غیر قانونی اعلام نمودن وصول عوارض بعد از پایان برنامه اول است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره28541/868-4/30 مورخ 1374/08/04 کماکان نسبت به وصول عوارض فوق از سال 1373 تا تاریخ صدور رای 1380/05/07 مبادرت می‌ورزد که مطابق نص صریح رای بخشنامه صادره به جهت مخالفت با قانون ابطال گردید لذا خواهشمند است جهت رفع ابهام و اجمال رای در خصوص ابطال جواز وصول عوارض فوق‌الذکر بعد از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی را اعلام فرمایید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 1374/08/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قلمرو قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرارگرفته و به شرح مندرج در دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 ابطال شده ‌است و در مفاد آن دادنامه ابهام و اجمالی وجود ندارد و هیات عمومی فارغ از رسیدگی و امعان نظر مجدد در تفسیر مدلول دادنامه مزبور است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع