شرائط استماع دعوای الزام به تحویل مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

خواسته خواهان آقای س. م. به طرفیت خوانده آقای ک. ک.ع.ن. عبارت است از مطالبه خسارت بر اساس بند 5 ماده 6 قرارداد شماره.... مورخ 1392/08/14 از تاریخ 1392/11/30 تا صدور حکم روزانه به مبلغ سه میلیون ریال مقوم به مبلغ- 210/000/000 ریال و نیز تسلیم مبیع با احتساب خسارت دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. خوانده مطابق صورتجلسه دادرسی مورخ 1394/02/15 این دادگاه اظهار داشته: «قرارداد خواهان مورد قبول است منتهی من پول نگرفته ام قبول دارم که آپارتمان مورد معامله برای خواهان است لکن ساختمان فاقد پایانکار می‌باشد و فاقد صورتمجلس تفکیکی است ملک هنوز آماده تحویل نمی‌باشد فاقد سرمایشی و گرمایشی است و خرده کاری و کابینت و غیره باقی مانده است. البته خواهان مستقیم از من نخریده است.» اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا در خصوص خواسته الزام خوانده به تحویل مورد معامله با عنایت به اینکه تاکنون پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ملک مورد دعوی به لحاظ عدم تکمیل بودن و عدم قابلیت بهره برداری صادر نگردیده است و بدین جهت حدود و ثغور و شماره قطعه و مشخصات کامل آن معلوم نمی‌باشد و اساسا مورد معامله قابلیت تسلیم را ندارد وانگهی ملک مورد معامله به نام خواهان و خوانده نمی‌باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب این قسمت از دعوی را صحیح ندانسته مستندا به ماده 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع این قسمت از دعوی صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص الزام خوانده به پرداخت خسارت (وجه التزام) با عنایت به این که خوانده دلیلی به انجام تعهدات خود در تاریخ مقرر ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را از این حیث صحیح و وارد تشخیص مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ- 210/000/000 ریال به عنوان وجه التزام از تاریخ 1392/11/30 تا تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1393/02/10 و نیز پرداخت مبلغ- 8/060/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. به طرفیت ک. ع. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل مبیع به جهت مالکیت رسمی شخص دیگرغیراز تجدیدنظرخوانده ونیز عدم اخذ صورتمجلس تفکیکی وپایان کار منجربه قراررد دعوای شده است وتجدیدنظرخواه به این بخش از دادنامه اعتراض داشته ونسبت به قسمت دیگر که خواسته تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت قراردادی بوده ومورد پذیرش دادگاه بوده کسی از طرفین اعتراض ننموده و دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض این قسمت از دادنامه ارائه نداده وقرار صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه دراین بخش ودرمحدوده تجدیدنظرخواهی عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع
برچسب‌ها