امکان صدور دستور جلب همزمان با بازرسی و تفتیش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

امکان صدور دستور جلب همزمان با بازرسی و تفتیش

پرسش

آیا امکان صدور دستور تفتیش و بازرسی منزل و جلب متهم (متصرف منزل) در صورت کشف اقلام و اشیاء ممنوعه یا اموال مسروقه، به صورت هم‌زمان وجود دارد؟

نظر هیات عالی

جلب بدون احضار در صورتی مجاز است که مورد از موارد مذکور در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری باشد؛ در غیر این صورت امکان صدور دستور جلب همزمان با بازرسی و تفتیش منزل وجود ندارد.

نظر اکثریت

در صورتی که ظن قوی به کشف اشیاء ممنوعه و یا آلات و ادوات ارتکاب جرم و یا اموال مسروقه در منزلی وجود داشته باشد، می‌توان وفق ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور داد که از منزل موردنظر تفتیش و بازرسی به عمل آید و در صورت کشف آلات و ادوات ارتکاب جرم یا اموال مسروقه و یا کشف اقلام و اشیاء ممنوعه نسبت به توقیف اموال و اشیاء و اقلام مذکور و جلب متهم و اعزام وی به دادسرا اقدام شود.

نظر اقلیت

خیر، امکان صدور دستور تفتیش و بازرسی به همراه جلب وجود ندارد و در صورتی که ظن قوی به کشف آلات و ادوات ارتکاب جرم یا کشف اشیا و اقلام ممنوعه در منزلی وجود داشته باشد، باید وفق ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور بازرسی و تفتیش منزل صادر شود و در صورت کشف موارد مذکور مراتب صورت‌مجلس و به نظر مقام قضایی صادر کننده دستور برسد و در مورد اینکه آیا متهم (متصرف منزل موردنظر) جلب شود یا احضار، باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود و تنها در صورتی می‌توان دستور جلب صادر نمود که از موارد مذکور در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و در غیر این صورت امکان صدور دستور جلب هم‌زمان با بازرسی و تفتیش منزل وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها