ماده 10 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف - تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ‌ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی ‌های انجام شده در خصوص اظهارنامه‌ های خارج دریافت کرده است‌.
ب - تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه ‌های خارجی ثبت شده است‌.
ج - تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌.
د - تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌ اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی‌.