استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مجازات اشد تحمیل می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د.ب. با وکالت م.ص. مبنی بر جعل وکالت نامه رسمی و امضا و استفاده از آن و انتقال مال غیر موضوع شکایت ج.ر. با وکالت م.ح.م. به این شرح که متهم با تنظیم مبایعه نامه بین شاکی و آقای ح.ت.ز.ش. و جعل امضا شاکی ذیل مبایعه نامه و النهایه تنظیم وکالت نامه رسمی انتقال ملک به خریدار با ارائه مدارک هویتی جعلی مبادرت به انتقال ملک به ح.ت.ز.ش. می‌نماید که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات آقای ش. و وجود امضا متهم ذیل قرارداد تحت عنوان شاهد و موجه نبودن دفاع متهم مبنی بر این که کاغذی را سفید امضا نموده است و اطلاعی از انتقال ملک ندارد ولیکن این دفاع غیرموجه بوده زیرا اظهارات خریدار ملک آقای ش. به راحتی دلالت بر محوریت متهم در جرائم فوق الذکر دارد مضافا به این که بین طرفین رابطه خویشاوندی گرچه دور برقرار بوده و امکان دسترسی متهم به اصل سند دور از عقل نیست همچنین اظهارات مطلعین منضم پرونده نیز مزید بر یقین و حصول علم قاضی به احراز اتهامات انتسابی دارد فلذا دادگاه مستندا به ماده 533 و 19 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین انتقال مال غیر و با توجه به این که استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر از مصادیق تعدد معنوی بوده و مجازات اتهام انتسابی اشد تعیین می‌گردد نامبرده را به لحاظ جعل امضا و جعل وکالت نامه رسمی با ارائه اوراق هویتی مجعول به تحمل سه سال حبس و به لحاظ کلاهبرداری نیز به تحمل هفت سال حبس و مسترد نمودن مبلغ ده میلیون و هفت صد هزار تومان به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و همچنین مسترد نمودن ملک شاکی بدوی محکوم می‌نماید بدیهی است که مسترد نمودن و تحویل فیزیکی ملک از وظایف اجرای احکام ولیکن تحویل ثبتی به معنای انتقال سند متوقف بر تقدیم دادخواست و ابطال سند فعلی است. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. به وکالت از آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام جعل سند به تحمل سه سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری (انتقال مال غیر) با استفاده از سند مجعول نیز به تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به شرح مندرج بوده است با توجه به مدلول دادنامه اصداری با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی

منبع
برچسب‌ها