الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک راسا از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه مستاجر قصد تخلیه ملک استیجاری را داشته و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد، می‌ تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستاجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستاجر خریداری کنند و در صورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتا مستاجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.الف. به‌ طرفیت خواندگان به‌ خواسته الزام به پرداخت قیمت روز سرقفلی یک باب مغازه با جلب نظر کارشناس در زمان اجرای حکم در قبال تخلیه مغازه در راستای تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستاجر سال 76 به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه به سبب انقضای مدت اجاره به درخواست خواندگان حکم به تخلیه خواهان طی دادنامه قطعیت یافته شماره 1021 - 1022 - 1023 - 1389/10/26 شعبه شانزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام گردیده و در دادنامه مذکور میزان سرقفلی تعیین شده برای خواهان مبلغ 300/000/000/14 ریال اعلام گردیده است هر چند که خواندگان تاکنون درصدد اجرای حکم له خود بر نیامده‌اند اما این امر مانع استیفای حقوق خواهان به عنوان مستاجر نمی‌باشد علی‌ ای‌حال از آنجائی‌که تاکنون امر تخلیه صورت نپذیرفته و مستاجر محق برای دریافت حق سرقفلی خود در زمان تخلیه می‌باشد و به عبارتی مبلغ تعیین شده در دادنامه فوق‌ الذکر به سبب عدم اجرای دادنامه قابلیت تعدیل به نرخ روز با جلب نظر کارشناس را داشته لذا دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که نظریه کارشناس اولیه و سه نفره واصل که نظریه اخیر مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی باقی مانده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی مطروحه و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 160/000/000/17 ریال به انضمام هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. به ‌وکالت ازآقایان و خانم‌ها: 1 - ن. 2 - ن. 3 - پ. 4 - پ. 5 - س. 6 - م. 7 - ر. شهرت همگی ن. 8 - د. 9 - م. 10 - م. 11 - گ. شهرت همگی ی. 12 - ع.ن. 13 - س.الف. 14 - ف. 15 - الف. شهرت هردو ع. 16 - ع. 17 - ز. هردو ر. 18 - ب. 19 - د.ه. 20 - ف. 21 - ح. هردو ر. 22 - الف.گ. 23 - الف.ع. 24 - ب.ب. 25 - ف.ط. 26 - الف. 27 - ل. هردو ط. 28 - الف.الف. 29 - الف. 30 - الف. هردو الف. 31 - ش.ر. به‌ طرفیت آقای ح.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ 17160000000 ریال به‌ عنوان سرقفلی به انضمام هزینه دادرسی در قبال تخلیه مغازه استیجاری که در تصرف تجدیدنظرخوانده به ‌عنوان مستاجر می‌باشد وارد و موجه است زیرا هر چند قبلا در این خصوص حکم مقتضی صادر شده اما به‌ لحاظ عدم پرداخت سرقفلی موضوع دادنامه‌های 1021 - 1022 - و 1023 مورخ 1389/10/26 شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی تهران در حقیقت مالکین از حق الزام به تخلیه مستاجر منصرف شده‌اند و الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه ملک راسا از سوی مستاجر فاقد وجاهت قانونی است نهایت اینکه چنانچه مستاجر قصد تخلیه ملک استیجاری را دارد و حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد می‌تواند مراتب قصد انتقال منافع عین مستاجره به غیر را به مالکین اعلام دارد تا چنانچه مالکین بخواهند خود منافع را از مستاجر خریداری نمایند و در صورت عدم توانائی و یا عدم تمایل آنان طبیعتا مستاجر این حق را خواهد داشت که آن را به دیگری واگذار نماید فلذا دادنامه معترض ‌عنه که خلاف این معنا صادر شده در خور تایید نمی‌باشد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی- صادقی

منبع
برچسب‌ها