ماده 41 قانون مدنی

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

برچسب‌ها