دادسرای صالح رسیدگی به بزه ارسال پیامک مستهجن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه ارسال محتویات مستهجن از طریق پیامک، دادسرای محل دریافت پیامک صالح به رسیدگی است.

رای خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب کرج در خصوص اتهام س. م. دائر بر تهدید، توهین و ارسال محتویات مستهجن با رایانه موضوع شکایت خانم ز. ک. با این استدلال که ارسال تصاویر از حوزه قضایی اهواز انجام گردیده پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان ارسال داشته پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست از دادسرای اهواز به محاکم عمومی جزایی فرستاده شده شعبه --- دادگاه جزایی اهواز با این عنوان که محل دریافت پیامک ها شهرستان کرج بوده با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت محاکم جزایی کرج پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه پس از شور چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مستنبط از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 721 - 90/4/21 محاکم عمومی جزایی کرج صالح به رسیدگی می‌باشند فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه‌های جزایی شهرستان مذکور حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

احمد صاحب الزمانی - محمد کاظمی

عناوین و برچسب‌ها