رای شماره 1126 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9804417 شماره دادنامه: 9909970906011126 تاریخ: 17/8/99

شاکی: شکراله آقایی

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال شق (ج) ردیف 3 مصوبات جلسه شصت کمیته سرمایه انسانی مورخ 4؍4؍98 وزارت نیرو 2- الزام وزارت نیرو نسبت به اعطای یک طبقه شغلی جهت کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس مطابق بخشنامه شماره 723425 - 22؍12؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور

کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو طی جلسه شماره 60 مورخ 4؍4؍98 در خصوص ارتقای مزد شغل (یک گروه بالاتر) کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در شرکتهای وابسته آن وزارتخانه تصمیماتی را اتخاذ می کند که بند (ج) از قسمت 4 صورت جلسه مذکور ناظر بر اعمال امتیاز یک طبقه شغلی برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی می‌باشد که مورد اعتراض شاکی است.

متن مقرره مورد شکایت:

پیرو بخشنامه شماره 500؍15253؍98 مورخ 25؍2؍1398 و ردیف (1) مصوبات پنجاهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی و بر اساس بند (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید:

الف)... ب)... ج) اعمال امتیاز یک طبقه شغلی در شرکت های دولتی حداکثر تا سقف جداول ابلاغی ممکن می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:1- وفق بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08؍07؍1386 «کارمندان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.»2- مطابق بخشنامه شماره 723425 مورخ 22؍12؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلف شدند که یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعطا نموده و نسبت به صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستادکل نیروهای مسلح که شهر اهواز نیز جزو مناطق عملیاتی دفاع مقدس بوده اقدام لازم را به عمل آوردند.3- در این اثنا وزارت نیرو که خود یکی از دستگاه های اجرایی کشور محسوب می‌شود با صدور مصوبه ای اجتهاد در مقابل نص نموده و حقوق کارمندان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند و هستند را به نحو فاحشی تضییع نموده به طوری که مطابق شق (ج) بند 3 مصوبات جلسه شصت کمیته سرمایه انسانی (تامین و نگهداشت منابع انسانی) مورخ 04؍04؍98 وزارت نیرو که مقرر نموده است: «اعمال امتیاز یک طبقه شغلی... حداکثر تا میزان سقف جداول ابلاغی ممکن می‌باشد.» با این ترتیب وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی کشور از اجرای قوانین آمره مذکور امتناع نموده و اعطای یک طبقه شغلی به کارمندان و بازنشستگان مزبور را منتفی نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:وزارت نیرو به موجب لایحه تقدیمی به صورت خلاصه اعلام کرده: اولاً فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر سوابق قبلی کارکنان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس است و با امتیاز مقرر در ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که امتیازاتی را برای شاغلین مناطق عملیاتی دفاع مقدس تعیین کرده ارتباطی ندارد.ثانیاً بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 76 سازمان اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.ثالثاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 1388 سقف طبقات جدول شماره 1 بخشنامه شماره 14593؍200 - 21؍2؍88 را 16 طبقه اعلام کرده است و در سال 96 به موجب بخشنامه شماره 1130740 - 2؍2؍96 مورد تاکید قرار داده است که اعطای آن بیش از طبقات مذکور امکان ندارد.رابعاً سازمان اداری و استخدامی طی بند دوم بخشنامه شماره 7233424 - 22؍12؍97 اعلام کرده حسب مفاد بند (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه اعطای یک طبقه شغلی طبق مصوبه مورخ 15؍11؍97 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت گیرد.با توجه به بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور ارتقا یک طبقه شغلی به شاغلان را پیش بینی نموده و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت درچارچوب ضوابط ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد بنابراین در حقیقت اعتراض شاکی ناظر بر مصوبه آن سازمان می‌باشد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به اینکه اولاً به موجب بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 مقرر شده: "سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند." ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب بند 2 بخشنامه شماره 723424 - 22؍12؍97 دستگاه های مشمول را به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف کرده و برای کارکنان قراردادی، درج امتیاز یک طبقه معادل 400 امتیاز ضربدر ضریب ریالی حقوق سالانه کارکنان دولت را محاسبه و مبلغ ریالی آن را در قرارداد تکلیف کرده است. ثالثاً طبقات اعطایی به کارمندان به موجب جدول شماره 1 بخشنامه شماره 14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 در 16 طبقه قسمت شده است و طی بخشنامه اصلاحی شماره 1130740 مورخ 2؍2؍1396 سقف طبقات مذکور در 16 طبقه مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که مقرر داشته اعطای طبقه (گروه) تا سقف مقرر در جداول یادشده امکان پذیر می‌باشد مغایرتی با ضوابط قانونی نداشته ورای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر شده و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها