نظریه مشورتی شماره 7/99/307 مورخ 1399/04/02

تاریخ نظریه: 1399/04/02
شماره نظریه: 7/99/307
شماره پرونده: 99-139-307ع

استعلام:

آیا قضاتی که به هر دلیلی به موجب رأی صادره از سوی دادگاه عالی رسیدگی‌کننده به صلاحیت قضات ضمن سلب صلاحیت قضایی حسب مورد بازنشسته یا بازخرید می‌شوند، می‌توانند توسط دادگاه‌های یا اشخاص به عنوان داور تعیین شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «انتخاب شدن به سمت داوری» در زمره حقوق اجتماعی است و محرومیت افراد از حقوق اجتماعی مجازات تبعی است که تنها در موارد مصرح قانونی قابل اعمال است. بنابراین با عنایت به مواد 466 و 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 سلب صلاحیت قضایی از طریق بازنشسته یا بازخرید کردن قاضی موضوع بند‌های 2 و 3 ماده 46 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 قانوناً موجب ممنوعیت انتخاب وی به عنوان داور نیست؛ مگر در موارد مشمول ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عنوان مجازات تبعی داشته باشد.

منبع