ماده 67 قانون محاسبات عمومی کشور

عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.