شرط صدور حکم به بی حقی به جهت عدم ارائه اصول اسناد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان نمی تواند مستند حکم بر بی حقی خواهان باشد، مگر آنکه عدم ارائه سند همراه با رسیدگی ماهوی و ساز و کار قانونی موجب اقناع قضایی دادرس بر بی حقی باشد؛ بنابراین صدور حکم بر بی حقی مستند به ایراد شکلی فاقد وجاهت است-.تایید شده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ز. با وکالت آقای م. قنبریان نآیینی علیه آقایان 1 - ع. الف.چ. 2 - د. ن. از دادنامه شماره --- مورخ 93/4/15 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به دعوای اولیه گرام رنجبر (مورث تجدیدنظرخواه) علیه تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخ 1385/07/11 تشکیل شده میان طرفین به لحاظ عدم ارائه اصل قرارداد مدرکیه رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مفاد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ارائه اصول اسناد از حقوق و اختیارات خوانده می‌باشد و خوانده در صورتی که سند عادی باشد می‌تواند نسبت به آن تردید و انکار نماید در حالی که در این پرونده تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که در جلسات دادرسی مرحله بدوی شرکت نموده درخواستی جهت ارائه اصل سند نداشته و مستند مزبور نیز مورد تردید و انکار وی قرار نگرفته بنابراین تمسک به این موضوع جهت صدور رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه موجه نمی‌باشد اما چنانچه با عدم ارائه اصل سند اقناع قضایی برای دادگاه محترم بدوی حاصل نشده این موضوع نیز مستلزم رسیدگی ماهوی با ساز و کارهای قانونی و اتخاذ تصمیم ماهوی است و از این حیث نیز صدور رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه با تمسک به ایراد شکلی و وجاهت قانونی ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و تلقی رای صادر شده به عنوان قرار به استناد مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها