شیوه اثبات نشوز زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور حکم به عدم تمکین زوجه جهت اثبات نشوز کافی نیست؛ بلکه باید نسبت به حکم صادره اجراییه صادر شود تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ج. با وکالت آقای ح.الف. ی.ی. به طرفیت خانم س.ه. ع.ن. فرزند س.ک. به خواسته الزام به تمکین بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می‌دارد زوجه نسبت به زوج تمکین نمی‌نماید و زوج نفقه وی را پرداخت می‌نماید و درخواست تمکین وی را دارد خوانده در دفاع از خودش اظهار می‌دارد من تمکین می نمایم و ایشان همیشه در خواب می‌باشد و کار نمی‌نماید و اعتیاد به مواد مخدر دارد و با این وصف من راضی به تمکین می باشم.دادگاه با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را ثابت ندانسته و حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

گنجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

به مجرد وقوع عقد نکاح زن وشوهر در مقابل یکدیگر حقوق وتکالیفی دارند از جمله تکالیف زوجه تمکین از همسر است مگر اینکه عذر موجهی بر عدم تمکین داشته باشد زوجه در این مرحله از دادرسی عذر موجهی بر عدم تمکین خود عنوان نکرده است مطالب عنوان شده در دادخواست بفرض صحت می‌تواند از موجبات طلاق باشد لذا با نقض دادنامه بدوی وفق ماده 1114 قانون مدنی زوجه را ملزم به تمکین از همسرش مینماید اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می‌تواند از دادگاه مطالبه نماید به علاوه این رای کافی برای اثبات نشوز زن نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجراییه صادر نماید تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها