ماده 11 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نکات زیر باشد:
الف - ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌ شود.
ب - ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می‌ کند.
ج - توصیف اجمالی اختراع‌.
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.