نظریه مشورتی شماره 7/95/2416 مورخ 1395/09/29

تاریخ نظریه: 1395/09/29
شماره نظریه: 7/95/2416
شماره پرونده: 1657-1/168-95

استعلام:

نظربه تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر دستور جلب متهم بدون ارسال احضاریه چنانچه دستور جلب متهم بدین صورت صادر ومتهم شناسایی نشده و یا متواری باشد آیا بازپرس می-تواند به استناد فوق وبا توجه به آنکه متهم شناسایی ودر آدرس اعلامی جلب نگردیده بدون احضار قانون ویا انتشار آگهی در روزنامه پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال نماید؟ یا تکلیف دارد متهم را احضار ودر صورت عدم حضور اقدام به نشرآگهی در روزنامه نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، شامل موارد مقرر در ماده 180 این قانون نیز می‌باشد. زیرا هرگاه در امر جزائی به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت، ابلاغ احضاریه ممکن نباشد و به تشخیص بازپرس در موارد مقرر در ماده 180 یاد شده دستور جلب وی صادر شده ولی دسترسی به متهم حتی با جلب هم به نتیجه نرسیده است، باید با تعیین وقت متهم از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلی و با ذکر نمودن اتهام و مهلت یک ماهه، با رعایت تبصره ذیل ماده 174 و انقضای مهلت یک ماهه پس از انتشار آگهی نسبت به اتهام مطروحه در پرونده رسیدگی و اظهارنظر نهایی نماید. عبارت «اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد» مذکور در ماده 174 یاد شده موید این نظر است./

منبع