دایره شمول قانون کار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اختلافات افراد که ناشی از قراردادهای شفاهی بوده که به صورت روزمزدی یا انجام کار مشخص مثل گچ کاری، کاشی کاری و امثالهم منعقد می‌شود و در امور جزیی ساختمانی در جامعه معمول است، خارج از شمول قانون کار است.

رای خلاصه جریان پرونده

قاضی شورای حل اختلاف شهرستان رامهرز در خصوص دادخواست آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه 2476300 ریال و... پس از رسیدگی با استدلالی که طی دادنامه --- مورخ 1393/01/25 حکم طبق خواسته به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده با تجدیدنظرخواهی خوانده شعبه دوم دادگاه عمومی رامهرمز در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده به‌ موجب دادنامه --- مورخ 1393/11/06 با این استدلال که اختلاف طرفین در دریافت و یا عدم دریافت مزد بابت کار انجام شده می‌باشد و ناشی از روابط کارگر و کارفرما است. رسیدگی را در صلاحیت هیات‌های تشخیص و... مستقر در اداره کار دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور مستقر در اداره کار شهرستان رامهرمز صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

اختلافات افراد که ناشی از قراردادهای شفاهی و به‌صورت روزمزدی یا انجام کار مشخص مثل گچ‌کاری، کاشی‌کاری و امثالهم منعقد می‌شود و در امور جزیی ساختمانی در جامعه معمول است خارج از شمول قانون کار است، بنابراین قرار صادره غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌شود.

مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور

شمس- عمرانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها