شرایط مسئولیت صندوق تأمین خسارت‬های بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وصف شناخته نشدن مسئول حادثه یکی از شرایط قانونی مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی است؛ بنابراین چنانچه مسئول حادثه، شناسائی شده و حکم بر محکومیت وی با احراز تقصیر جزایی صادر شده باشد، عدم اجرای حکم یا تعذر در اجرای آن دلیلی بر مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای س.ه. به‌ طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی و صندوق بیت‌ المال وزارت دادگستری به‌ خواسته مطالبه دیه- بدین توضیح که خواهان بیان داشته به استناد دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/12 را به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند- خواهان می‌بایست صندوق بیت‌ المال وزارت دادگستری- یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را طرف دعوی قرار می‌دادند بنابراین به ‌لحاظ عدم اقامه وفق موازین قانونی دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1 - صندوق تامین خسارت‌های بدنی 2 - صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادره از شعبه محترم دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به خواسته مطالبه دیه متعلقه و مورد حکم در دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/12 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی بخش قرچک قرار رد دعوی صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده صدور قرار رد دعوی به جهت دارا بودن شخصیت حقوقی هریک از خواندگان و قید عبارت کلی عدم اقامه وفق موازین قانونی مخالف مقررات قانونی و دفاع معموله به شرح محتویات پرونده است لذا اگرچه دعوی مطروحه قابلیت استماع را ندارد لیکن بر این اساس است که اولا وصف شناخته نشدن مسئول حادثه یکی از شرایط قانونی مسئولیت صندوق تجدیدنظرخوانده ردیف اول مصرح در ماده ده قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/04/16 می‌باشد و در مانحن‌ فیه برابر دادنامه اصداری موضوع محکومیت مقصر آقای ب.ش. فرزند ق. در واقع مسئول حادثه شناسائی شده و حکم بر محکومیت وی با احراز تقصیر جزایی صادر گردیده است و عدم اجرای حکم یا تعذر در اجرای آن دلیلی به احراز یا مسئولیت صندوق تجدیدنظرخوانده نمی‌باشد ثانیا تجدیدنظرخوانده ردیف دوم هم مسئول نخواهد بود زیرا پرداخت دیه از صندوق بیت المال منصرف به فوت (قتل) و برابر شرایط شرعی و قانونی مقید در مواد 236 و 255 و 260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمدی و شبه عمدی خواهد بود بناءًعلی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح مبنای استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح یاد شده قرار رد دعوی به تجویز قسمت اول ماده 353 و به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 نهایتا تایید می‌گردد رای صادره برابر ماده 365 همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعت- حسینیان

منبع
برچسب‌ها