نحوه مطالبه خسارت عکسهای سوخته ازعکاس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/03/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

نحوه مطالبه خسارت عکسهای سوخته ازعکاس

پرسش

در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه‌ی خسارت طرح شده است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی‌احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی‌احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی‌صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این‌که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته است. ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد، باید آن را مسترد دارد.

نظر اکثریت

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این‌که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده است.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که ید عکاس ید امانی است و در مورد سوال مشارٌالیه تعدی و تفریط نکرده است، فلذا مکلف به پرداخت خسارت نیست.

منبع
برچسب‌ها