رای شماره 50 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9803874 شماره دادنامه: 9909970906010050 تاریخ: 27/2/99

شاکی: آقای محمودرضا نعمت الهی فرزند بهمن

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (پ) و (ت) و (ث) از مصوبه شماره 88984/ت 56686/ ه- مورخ 15/7/98

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای (ب) و (پ) و (ت) و (ث) از مصوبه شماره 88984/ت 56686/ ه- مورخ 15/7/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ب- روستاها، مزرعه ها و مکان های شورجستان، علی آباد شوراب بالا، مزرعه محمدیه و جعفر آباد، از دهستان ایزدخواست بخش مرکزی شهرستان آباده منتزع و به دهستان بهمن بخش یاد شده ملحق می‌شوند.

پ- روستاها، مزرعه ها و مکان های شورجستان، علی آباد شوراب بالا، مزرعه محمدیه، جعفر آباد، رحیم آباد، قوزی آباد، حشمتیه، مزرعه اکبر آباد، مزرعه حجت آباد، اسد آباد، ایستگاه مخابراتی بید اعلم، مزعه بید اعلم، حسین آباد، حمید آباد، مزرعه رضا آباد نو، چهل چشمه، معدن خاک نسوز، معدن آزادی، مزرعه احمد آباد، مزرعه شمس آباد و پادگان ولی عصر (عج)، از دهستان بهمن بخش مرکزی شهرستان آباده منتزع و مطابق نقشه پیوست به دهستان بیدک بخش یاد شده ملحق می‌شوند.

ت- بخش بهمن صغاد از ترکیب دهستان های بهمن و خسرو شیرین و شهرهای بهمن و صغاد در شهرستان آباده ایجاد می‌شود.

ث- شهر صغاد به عنوان مرکز بخش بهمن صغاد تعیین می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که مصوبه هیات وزیران در بندهای (ب) و (پ) و (ت) و (ث) مغایر قانون است. زیرا در بند (ب) مصوبه روستاها، مزرعه ها و مکان های شورجستان، علی آباد، شوراب بالا، مزرعه محمدیه و جعفرآباد از دهستان ایزدخواست منتزع و به دهستان بهمن ملحق شده است. در صورتی که روستاهای اشاره شده قبل از مصوبه زیر مجموعه دهستان بهمن بوده اند و ارتباطی با دهستان ایزدخواست نداشته اند.

در بند (پ) مصوبه 21 روستا، مزرعه، مکان از دهستان بهمن در شمال آباده منتزع و به دهستان بیدک در جنوب آباده الحاق می‌گردد که با توجه به ماده 10 قانون تقسیمات کشوری انضمام هر روستا به نزدیکترین مرکز دهستان و... با حفظ جهات سیاسی و اجتماعی مجاز اعلام شده است که جهات مذکور رعایت نشده و منطبق به نظر کارشناسی نیست و موجب تبعات سوء و آثا زیانبار مادی و معنوی خواهد شد.

در بندهای (ت) و (ث) تصویب نامه مقرر شده است بخش بهمن و صغاد به مرکزیت شهر صغاد در شهرستان آباده ایجاد گردد. تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش را صرفاً روستا یا شهری دانسته که مناسب ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن بخش محسوب می‌شود ولی در مصوبه و تعیین مرکزیت بخش رعایت شرایط و معیارهای قانونی فوق الذکر مورد نظر قرار نگرفته است. فلذا نظر به مراتب فوق درخواست ابطال مصوبه در بندهای اشاره شده مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 15/11/98 پاسخی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و از طرف شاکی دلیل یا مدرکی که حکایت از این داشته باشد که هیات وزیران و وزارت کشور در مصوبه خود تبصره 3 ماده 6 و ماده 10 قانون مرقوم را رعایت نکرده باشد ارائه نشده است، بنابراین به نظر مصوبه خارج از اختیار و مغایر با قانون اعلام شده نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای محمود رضا نعمت الهی فرزند بهمن به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بندهای (ب) و (پ) و (ت) و (ث) از مصوبه شماره 88984/ت 56686/ه- مورخ 15/7/98 موضوع در جلسه مورخ 21/2/99 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و از طرف شاکی دلیل یا مدرکی که حکایت از این داشته باشد که هیات وزیران و وزارت کشور در مصوبه خود تبصره 3 ماده 6 و ماده 10 قانون مرقوم را رعایت نکرده باشد ارائه نشده است، بنابراین مصوبه خارج از اختیار و مغایر با قانون اعلام شده نبوده و قابل ابطال نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها